Ebooks MDaemon Tiếng việt

Thảo luận trong 'Công nghệ thông tin' bắt đầu bởi ghost0bk, 9 Tháng tám 2013.

 1. ghost0bk

  ghost0bk Moderator Staff Member

  [​IMG]
  CHƯƠNG 1 ...................................................................................................................3
  KHÁI NIỆM CHUNG VỀ HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ.............................................3
  1.1. Giới thiệu thư điện tử..............................................................................................3
  1.1.1 - Thư điện tử là gì ?...............................................................................................3
  1.1.2. Lợi ích của thư điện tử........................................................................................4
  1.2. Giới thiệu về hệ thống DNS và cấu trúc của địa chỉ thư điện tử ...........................4
  1.2.1. Giới thiệu về hệ thống DNS................................................................................4
  1.2.2 - Hoạt động của DNS............................................................................................6
  1.2.3 - Cấu trúc của thư điện tử .....................................................................................7
  1.3. Kiến trúc và hoạt động của hệ thống thư điện tử....................................................9
  1.3.1.Giới thiệu về giao thức SMTP ............................................................................13
  1.3.2. Giới thiệu về giao thức POP và IMAP ..............................................................18
  Tóm tắt chương 1.........................................................................................................21
  CHƯƠNG 2 .................................................................................................................22
  GIỚI THIỆU VỀ MAIL CLIENT ...............................................................................22
  2.1. Các tính năng cơ bản của một mail client............................................................22
  2.2 - Các tính năng nâng cao của mail client ...............................................................22
  2.2.1. Giới thiệu quản lý địa chỉ...................................................................................22
  2.2.2.Giới thiêu lọc thư ................................................................................................22
  2.2.3.Giới thiệu chứng thực điện tử .............................................................................22
  2.3. Giới thiệu sử dụng phần mền mail client..............................................................23
  2.3.1.Cài đặt chương trình Outlook Express................................................................23
  2.3.2.Sử dụng phần mềm Outlook Express..................................................................25
  2.3.3.Cài đặt Netscape Mail.......................................................................................31
  2.3.4.Hướng dẫn sử dụng Netscape Mail.....................................................................33
  2.3.5.Sử dụng webmail ................................................................................................37
  2.3.6.Mail Filter ...........................................................................................................41
  2.3.6.1.Sử dụng Mail Filter trong Netscape Mail ........................................................41
  2.3.6.2 Sử dụng Mail Filter trong Outlook ..................................................................43
  2.3.7.Sử dụng chứng thực điện tử trong Outlook ........................................................44
  2.4 - Giới thiệu một số mail client ...............................................................................47
  2.4.1 Pine .....................................................................................................................47
  2.4.2 Eudora.................................................................................................................48
  2.4.3 SPRYMail...........................................................................................................48
  2.4.4 GroupWise ..........................................................................................................49
  2.5 - Một số nguyên tắc đảm bảo an toàn khi sử dụng thư điện tử..............................49
  Tóm tắt chương 2.........................................................................................................53
  CHƯƠNG 3 .................................................................................................................54
  QUẢN TRỊ HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ...................................................................54
  3.1 - Khái niệm quản trị hệ thống thư điện tử..............................................................54
  3.1.1 - Mục đích của việc quản trị hệ thống thư điện tử ..............................................54
  3.1.2 - Các công việc cần thiết để quản trị hệ thống thư điện tử .................................54
  3.2- Một số tính năng cơ bản để quản trị và thiết lập hệ thống thư điện tử .................55
  3.2.1.Mô hình hoạt động của hệ thống thư điện tử ......................................................55
  3.2.2- Giới thiệu về thủ tục LDAP...............................................................................58
  3.2.3- Các giải pháp an toàn cho hệ thống thư điện tử ................................................61
  3.2.4- Quản trị máy chủ thư điện tử từ xa....................................................................63
  3.2.5- Khái niệm về mailing list ..................................................................................64
  3.2.6– Domain gateway ...............................................................................................65
  Tóm tắt chương 3.........................................................................................................69
  CHƯƠNG 4 .................................................................................................................70
  QUẢN TRỊ HỆ THỐNG MDAEMON.......................................................................70
  4.1.Các tính năng cơ bản của MDaemon.....................................................................70
  4.1.1.Hướng dẫn cài đặt và cấu hình cho hệ thống MDaemon....................................70
  4.1.2.Cấu hình domain chính cho hệ thống (Primary Domain Configuration) ..........74
  4.1.3.Sử dụng MDaemon để quản lý nhiều Domain (Secondary domains) ................91
  4.1.4.Sử dụng Account Editor để tạo và sửa account ..................................................94
  4.1.5.Quản lý và sửa MDaemon Account..................................................................111
  4.1.6.Tạo địa chỉ bí danh............................................................................................121
  4.1.7.Cấu hình thiết lập ghi log của hệ thống ............................................................123
  4.1.8.Sao lưu, phục hồi hoạt động của hệ thống........................................................125
  4.2.Các tính năng nâng cao của MDaemon ...............................................................126
  4.2.1.Quản lý từ xa bằng Webadmin và Mdconfig...................................................126
  4.2.2.Thiết lập và sử dụng WorldClient Server .........................................................131
  4.2.3.Sử dụng thủ tục LDAP......................................................................................136
  4.2.4.Tạo mail queues, và thiết lập và sử dụng Shared/Public IMAP folder.............139
  4.2.5.Các giải pháp an toàn cho mail server - Lọc thư và chống virus thư điện tử ...146
  4.2.6.Chuyển đổi header cho thư điện tử ...................................................................177
  4.2.7.Giải pháp truy vấn DNS và lưu giữ địa chỉ IP cần truy vấn .............................179
  4.2.8.Thiết lập truy nhập thoại lấy thư và lịch quay thoại .........................................182
  4.2.9.Lấy thư sử dụng DomainPOP ...........................................................................189
  4.2.10.Thiết lập thứ tự ưu tiên ...................................................................................196
  4.2.11.Tạo nhóm sử dụng thư (mailling list) .............................................................198
  4.2.12.Thiết lập và cấu hình mail Gateway ...............................................................212
  4.2.13.Queue và các quản lý thống kê về hệ thống thư của MDaemon.....................224
  Tóm tắt chương 4.......................................................................................................227
  CHƯƠNG 5 ...............................................................................................................228
  MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP VỚI THƯ ĐIỆN TỬ ..............................................228
  5.1.Một số mã lỗi của thư điện tử và cách giải quyết ................................................228
  5.2.Lỗi tại phía mail server ........................................................................................229
  5.2.1.Mất kết nối ........................................................................................................229
  5.2.2.Lỗi mất tên miền trên DNS...............................................................................230
  5.2.3.Lỗi do mở open relay........................................................................................230
  5.2.4.Mất reverse lookup (pointer) ............................................................................230
  5.3.Lỗi phía người dùng.............................................................................................231
  5.3.1.Thiết lập sai địa chỉ smpt, pop, imap server, account name và password ........231
  5.3.2.Đầy hộp thư.......................................................................................................231
  5.3.3.Gửi thư mà không điền người gửi hoặc điền sai...............................................231
  5.3.4.Do virus.............................................................................................................231
  BÀI TẬP....................................................................................................................232
  [​IMG]
  Download Here : Link:
  Link 4Share-Vn

  D-Link ( No need acc)

  D-Link 2 ( No need acc)


  Nếu link die www.CD4pro.info sẽ backup lại tại đây

Chia sẻ trang này