Video hướng dẫn học Excel từ cơ bản tới nâng cao - Giáo trinhTiếng Việt.

Thảo luận trong 'CD Dạy học' bắt đầu bởi ghost0bk, 16 Tháng năm 2019.

 1. ghost0bk

  ghost0bk Moderator Staff Member

  Đây là bộ giáo trình Video học Excel từ cơ bản tới nâng cao - Tiếng Việt.Kèm hướng dẫn chi tiết từng bước rất trực quan. Kèm theo đó và các file mẫu,bài tập và bài giải giúp các bạn hoàn thiện kỹ năng về Excel theo chiều hướng tốt nhất có thể.

  [​IMG]  Phần 1 Chuẩn bị (Bài 1 - Bài 2).

  1. Các file cần thiết để học.mp4

  2. Thiết lập môi trường.mp4

  Excel-Chuyen-Nghiep.zip

  Phần 2 Làm quen với Excel (Bài 3 - Bài 7).

  3. Khởi động Excel.mp4

  4. Tạo workbook mới.mp4

  5. Lưu workbook.mp4

  6. Mở 1 workbook có sẵn.mp4

  7. Cấu trúc của workbook.mp4

  Phần 3 Thao tác dữ liệu cơ bản trong Excel (Bài 8 - Bài 23).

  10. Nhập ngày và giờ.mp4

  11. Nhập số dạng chữ.mp4

  12. Chỉnh sửa nội dung của 1 ô.mp4

  13. Xuống dòng trong 1 ô.mp4

  14. Copy & Paste dữ liệu.mp4

  15. Undo & Redo.mp4

  16. Chèn ô, cột và dòng.mp4

  16. Xóa ô, cột và dòng.mp4

  18. Thay đổi chiều rộng của cột và dòng.mp4

  19. Ẩn và hiện cột và dòng.mp4

  20. Nhập tự động.mp4

  21. Thao tác chọn dữ liệu hiệu quả.mp4

  22. Thêm chú thích.mp4

  23, Tìm kiếm.mp4

  8. Nhập dữ liệu chữ.mp4

  9. Nhập dữ liệu số.mp4

  Phần 4 Thao tác Excel Worksheet (Bài 24 - Bài 30).

  24. Định dạng worksheet.mp4

  25. Tạo mới worksheet.mp4

  26. Xoá worksheet.mp4

  27. Di chuyển worksheet.mp4

  28. Copy worksheet.mp4

  29. Hiển thị danh sách worksheet.mp4

  30. Ẩn và hiện worksheet.mp4

  Phần 5 Định dạng trong Excel (Bài 31 - Bài 40).

  31. Định dạng kiểu số và kiểu phần tră.mp4

  32. Định dạng kiểu ngày tháng.mp4

  33. Thay đổi màu sắc và cỡ chữ.mp4

  34. Merge cells & wrap text.mp4

  35. Canh lề nội dung.mp4

  36. Thiết lập hướng hiển thị dữ liệu.mp4

  37. Thêm đường viền.mp4

  38. Cách định dạng nhanh.mp4

  39. Hiển thị dưới dạng bị gạch bỏ.mp4

  40. Xoá nội dung và định dạng của ô.mp4

  Phần 6 In ấn Excel (Bài 41 - Bài 46).

  41. Tạo Header & Footer.mp4

  42. Kiểm tra nội dung in ấn.mp4

  43. Phân trang.mp4

  44. Thiết lập tiêu đề cho các trang.mp4

  45. Thiết lập thông số in & In.mp4

  46. In một vùng dữ liệu.mp4

  Phần 7 Các hàm Excel cơ bản (Bài 47 - Bài 76).

  47. Tính toán đơn giản.mp4

  48.Copy & paste công thức.mp4

  49. Các loại tham chiếu.mp4

  50. Hàm toán học - ABS.mp4

  50. Kiểm tra tính toán.mp4

  52. Hàm toán học - INT.mp4

  53. Hàm toán học - MOD.mp4

  54. Hàm toán học - ROUND.mp4

  55. Hàm thống kê - SUM.mp4

  56. Hàm thống kê - COUNT.mp4

  57. Hàm thống kê - MAX.mp4

  58. Hàm thống kê - MIN.mp4

  59. Hàm thống kê - AVERAGE.mp4

  60. Hàm thống kê - RANK.mp4

  61. Hàm xử lý chuỗi - LEFT.mp4

  62. Hàm xử lý chuỗi - RIGHT.mp4

  63. Hàm xử lý chuỗi - MID.mp4

  64. Hàm xử lý chuỗi - LEN.mp4

  65. Hàm xử lý chuỗi - TRIM.mp4

  66. Hàm xử lý chuỗi - CONCATENATE.mp4

  67. Hàm xử lý ngày giờ - WEEKDAY.mp4

  68. Hàm xử lý ngày giờ - TEXT.mp4

  69. Hàm xử lý ngày giờ - DAY.mp4

  70. Hàm xử lý ngày giờ - MONTH.mp4

  71. Hàm xử lý ngày giờ - YEAR.mp4

  72. Hàm xử lý ngày giờ - DATEDIF.mp4

  73. Hàm luận lý - AND.mp4

  74. Hàm luận lý - OR.mp4

  75. Hàm điều kiện - IF.mp4

  76. Hàm tìm kiếm - VLOOKUP & HLOOKUP.mp4

  Phần 8 Bài tập Excel tổng hợp & Bài giải (Phần 1)(Bài 77 - Bài 84).

  77. Bài tập 1.mp4

  78. Bài tập 2.mp4

  79. Bài tập 3.mp4

  80. Bài tập 4.mp4

  81. Bài giải 1.mp4

  82. Bài giải 2.mp4

  83. Bài giải 3.mp4

  84. Bài giải 4.mp4

  Phần 9 Excel Chart (Bài 85 - Bài 89).

  85. Tạo Chart.mp4

  86. Thay doi loai Chart.mp4

  87. Định dạng chart.mp4

  88. Thêm đường xu hướng.mp4

  89. Tạo chart là một worksheet.mp4

  Phần 10 Cơ sở dữ liệu trong Excel (Bài 90 - Bài 96).

  90. Sắp xếp dữ liệu.mp4

  91. Xoá dữ liệu trùng lặp.mp4

  92. Freezepane.mp4

  93. Tách dữ liệu.mp4

  94. Subtotals.mp4

  95. Lọc và rút trích dữ liệu.mp4

  96. Data Validation.mp4

  Phần 11 Các hàm Excel nâng cao (Bài 97 - Bài 125).

  100. Hàm thống kê - SUMPRODUCT.mp4

  101. Hàm thống kê - COUNTA.mp4

  102. Hàm thống kê - COUNTBLANK.mp4

  103. Hàm thống kê - COUNTIF.mp4

  104. Hàm xử lý chuỗi - REPLACE.mp4

  105. Hàm xử lý chuỗi - UPPER.mp4

  106. Hàm xử lý chuỗi - LOWER.mp4

  107. Hàm xử lý chuỗi - PROPER.mp4

  108. Hàm xử lý ngày giờ - DATE.mp4

  109. Hàm xử lý ngày giờ -TIME.mp4

  110. Hàm xử lý ngày giờ - HOUR.mp4

  111. Hàm xử lý ngày giờ - MINUTE.mp4

  112. Hàm xử lý ngày giờ - SECOND.mp4

  113. Hàm xử lý ngày giờ - TODAY.mp4

  114. Hàm xử lý ngày giờ - NOW.mp4

  115. Hàm xử lý ngày giờ - ISBLANK.mp4

  116. Hàm xử lý ngày giờ - ISERROR.mp4

  117. Hàm xử lý ngày giờ - ISNA.mp4

  118. Hàm tìm kiếm - MATCH.mp4

  119. Hàm tìm kiếm - INDEX.mp4

  120. Hàm cơ sở dữ liệu - DSUM.mp4

  121. Hàm cơ sở dữ liệu - DMAX.mp4

  122. Hàm cơ sở dữ liệu - DMIN.mp4

  123. Hàm cơ sở dữ liệu - DAVERAGE.mp4

  124. Hàm cơ sở dữ liệu - DCOUNT.mp4

  125. Hàm cơ sở dữ liệu - DCOUNTA.mp4

  97. Hàm toán học - SQRT.mp4

  98. Hàm toán học - PRODUCT.mp4

  99. Hàm thống kê - SUMIF.mp4

  Phần 12 Định dạng có điều kiện (Bài 126 - Bài 133).

  126. Tạo định dạng có điều kiện.mp4

  127. Thay đổi qui tắc định dạng có điều.mp4

  128. Thêm và xoá các qui tắc định dạng có....mp4

  129. Định dạng có điều kiện bằng data bar.mp4

  130. Định dạng có điều kiện bằng color.mp4

  131. Định dạng có điều kiện bằng icon.mp4

  132. Làm nổi bật các giá trị trùng lặp.mp4

  133. Làm nổi bật các giá trị lớn nhất hoặc..mp4

  Phần 13 Các đối tượng hình ảnh và hình dạng (Bài 134 - Bài 140).

  134. Chèn clipart.mp4

  135. Chèn Shape.mp4

  136. Chèn smartart.mp4

  137. Thêm hình ảnh.mp4

  138. Thêm ảnh nền cho worksheet.mp4

  139. Sắp xếp các đối tượng hình ảnh.mp4

  140. Nhóm các đối tượng hình ảnh.mp4

  Phần 14 Bảo mật (Bài 141 - Bài 145).

  141. Bảo vệ một worksheet.mp4

  142. Bảo vệ một phần của worksheet.mp4

  143. Ẩn công thức tính toán.mp4

  144. Bảo vệ cấu trúc worksheet.mp4

  145. Bảo vệ workbook bằng mật khẩu.mp4

  Phần 15 Pivot Table (Bài 146 - Bài 160).

  146. Tạo Pivot Table.mp4

  147. Di chuyển Pivot Table.mp4

  148. Xoá Pivot Table.mp4

  149. Xem dữ liệu chi tiết.mp4

  150. Định dạng hiển thị cho giá trị thống kê.mp4

  151. Thay đổi công thức thống kê.mp4

  152. Hiển thị giá trị thống kê dưới dạng %.mp4

  153. Sắp xếp dữ liệu trong Pivot Table.mp4

  154. Lọc dữ liệu cột & dòng.mp4

  155. Tạo report filter.mp4

  156. Tạo slicer.mp4

  157. Quản lý & định dạng slicer.mp4

  158. Định dạng Pivot Table.mp4

  159. Cập nhật Pivot Table.mp4

  160. Xử lý các ô không có giá trị.mp4

  Phần 16 Pivot Chart (Bài 161 - Bài 166).

  161. Tạo Pivot chart.mp4

  162. Thay đổi loại Pivot chart.mp4

  163. Lọc dữ liệu.mp4

  164. Định dạng Pivot chart.mp4

  165. Di chuyển Pivot chart.mp4

  166. Xoá Pivot chart.mp4

  Phần 17 Bài tập Excel tổng hợp & Bài giải (Phần 2) (Bài 167 - Bài 174).

  167. Bài tập 5.mp4

  168. Bài tập 6.mp4

  169. Bài tập 7.mp4

  170. Bài tập 8.mp4

  171. Bài giải 5.mp4

  172. Bài giải 6.mp4

  173. Bài giải 7.mp4

  174. Bài giải 8.mp4

  [​IMG]

  Pass Unrar : www.KeyBanQuyen.VN

  ( Chúng tôi cần đặt Pass để tránh DMCA và các Cloud lưu trữ sẽ xóa File nên mong Quý Vị cảm thông về sự bất tiện này ).

Chia sẻ trang này